PRODUCTS

Acofix 305

Vữa sửa chữa bê tông

( độ dày từ 1mm đến 3mm )

Acofix 308

Vữa sửa chữa bê tông

( độ dày từ 3mm đến 6mm )

Acofix 309

Vữa sửa chữa bê tông

( độ dày từ 6mm đến 2cm )

Acofix 500

Vữa tái tạo và hoàn thiện bê tông

Acotop 200

Vữa mỏng làm phẳng mặt bê tông

Acotop 230

Skim coat minh làm phẳng mặt bê tông

Acofill M50

Vữa không co ngót Mác 40 - 50

Acofill M60

Vữa không co ngót Mác 60 - 70

Acofill M80

Vữa không co ngót Mác 80

  • Facebook

© 2019 by Adchem Construction Chemicals