Bituflex A300 & A400

Bituflex A300 & A400

Màng chống thấm bitum.

Màng chống thấm acrylic gốc nước

BITUFLEX A300 & A400 là màng chống thấm bitum biến tính của APP. Nó được sản xuất từ một hỗn hợp phong phú của bitum và các polyme được chọn lọc trộn với nhau để có được sự ổn định nhiệt độ tuyệt vời và tính linh hoạt ở nhiệt độ lạnh. Sau đó, bitum polyme hóa được phủ lên một chất mang polyester không dệt ổn định về kích thước để có được độ bền kéo, chống rách và đâm thủng tuyệt vời.