Bituflex SA150 & SA200

Bituflex SA150 & SA200

Màng chống thấm tự dính bitum

Màng chống thấm bitum tự liên kết

Bao gồm một lớp bitum biến tính polyme tự dính được phủ lên một màng polyetylen mật độ cao cứng và được bảo vệ ở mặt còn lại bằng một màng giải phóng.